Tất bật thu hoạch, người dân trồng phật thủ ở Hà Nội bội thu