"Vì sao khách Việt đi Nhật đông vào mùa thấp điểm?"